คณะผู้บริหาร

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
ครู คศ.3

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล

นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุพัตรา อิ่นคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพจนีย์ สมศรีแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ