กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนายุทธ พัดเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิชชญาดา เข็มต้น
พนักงานราชการ