ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจ หงษ์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสนองชัย สุขวัฒน์วรางกุล
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ พลมณี
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน